Regulamin

 

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu pod adresem internetowym: www.julekidziurawbudzecie jest Sylwia Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TIKAL Sylwia Wojciechowska z siedzibą w Warszawie, (02-482), przy ul. Batalionu AK „Włochy” 11/15, NIP: 5222822314 REGON: 146841249, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

§1

Definicje

Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa dostępna pod adresem www.julekidziurawbudzecie.pl  poprzez którą  Kupujący ma możliwość złożyć Zamówienie.

Regulamin  – niniejszy regulamin opisujący zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę w ramach działania Sklepu Internetowego

Sprzedawca  – Sylwia Wojciechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TIKAL Sylwia Wojciechowska, NIP: 5222822314

Klient –  podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

Towar  – produkt dostępy w Sklepie Internetowym.

Koszyk – formularz będący integralną część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Kupujący określa rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy, sposób płatności oraz zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia.

Zamówienie  – oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu formularza pod nazwą Koszyk.

Termin Realizacji Zamówienia – czas potrzebny na przygotowanie przez Sprzedawcę zamówienia do wysyłki i wydanie go przewoźnikowi. Czas Realizacji Zmówienia nie obejmuje czasu dostawy.

Dostawa  – usługa przewozowa, której koszt oraz podmiot będący przewoźnikiem wymienione są w cenniku dostawy, dostępnym pod adresem: www.julekidziurawbudzecie.pl/dostawa.

Adres kontaktowy Sprzedawcy – ul. Batalionu Włochy 11/15; 02-482 Warszawa.

Punkt odbioru  –  miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym wskazanym jako adres właściwy dla Kupującego, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Płatność  – metoda dokonania zapłaty za zakupiony towar  oraz jego dostawę opisana szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.

Konto bankowe – wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego, na który Kupujący może opłacić Zamówienie.

Dowód zakupu  – rachunek lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej, uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 556 i następnych.

Wada  – zarówno wada fizyczna, jak i prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedawanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna –  sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy.

2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez Kupującego.

3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów.

4. Sprzedawca  zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

6. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

7. Zamówienia można składać całodobowo, przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 9 do 17.

8. Sprzedawca ma prawo ustalić dni robocze w ciągu roku, w czasie których Towary nie będą wysyłane do Kupujących (Urlop). Sprzedawca poinformuje o planowanym Urlopie z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu Internetowego. Sprzedawca wskaże w informacji o Urlopie czas jego trwania oraz dokładną datę, w której zamówione Towary zostaną wysłane do Kupujących. W czasie Urlopu Kupujący mogą składać i opłacać zamówienia, ale ich realizacja nastąpi po zakończeniu Urlopu Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się wydać zamówione w czasie Urlopu Towary wybranym przez Kupujących przewoźnikom w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu Urlopu.

§3

Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia oraz przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodatnie do wirtualnego Koszyka towarów, wybór formy dostawy, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

3. Opłacenie przez Kupującego Zamówienia następuje po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.

4. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 3 (trzech) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

a) Dokonaniu płatność przez system Przelewy24 – po potwierdzeniu płatności, które Sprzedawca otrzymuje od operatora płatności.

b) Przelew bankowy  – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę na wskazanym przez niego rachunku bankowym.Czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

§4

Ceny i sposób płatności

1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztu przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Kupującego w formularzu Zamówienia (Koszyk), zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca Kupującego wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

2. Kupujący ma do wyboru następującego formy płatności

a) Przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę:

mBank 59 1140 2004 0000 3602 7706 4569

W tym przypadku Kupujący obowiązany jest do opłacenia Zamówienia w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od dnia  złożenia Zamówienia i otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Po upływie tego terminu, nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

b) Płatność poprzez system płatności internetowych Przelewy24, który należy do Grupy DialCom24 Sp. z o.o.  zarejestrowanej pod adresem ul. Kanclerska 15, 60-327 PoznańNIP 781-173-38-52, REGON 634509164; Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

4. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupującego, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

§5

Dostawa

1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polski, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.

2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Kupującego spośród następujących form dostawy:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej SA;

b) za pośrednictwem usług świadczonych przez InPost.

Szczegółowe warunki poszczególnych form dostawy wraz z cennikiem znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.julekidziurawbudzecie.pl/cennikdostawy

3. Koszt wysyłki ponosi Kupujący z wyłączeniem promocji, w których Sprzedawca wyraźnie informuje, że w ramach organizowanej promocji Kupujący nie ponosi kosztu przesyłki.

4. Koszt przesyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia (Koszyk) i opcji dostawy wybranej przez Kupującego. Koszt wybranej opcji dostawy jest doliczany do kwoty Zamówienia. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

5. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Kupującego, wybranego z dostępnych na liście punktów odbioru (np. wybrana placówka pocztowa w przypadku usługi dostawy realizowanej przez Pocztę Polską).

6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu Zamówienia.

§6

Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem julekidziurawbudzecie.pl/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail  otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca  nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§7

Rękojmia za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§8

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Batalionu AK „Włochy” 11/15, 02-482 Warszawa.

3. Dla szybszej realizacji procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

4. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 14 (czternastu) dni do ustosunkowania się do żądania Konsumenta.

5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Konsumenta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

§9

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem internetowym: www.julekidziurawbudzecie.pl/politykaprywatnosci

§10

Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca ma obowiązek powiadomienia Kupujących o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

2. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

3. W razie zaistnienia sporu, Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Data wejścia w życie niniejszego Regulaminu: 16.10.2017 r.