Formularz zwrotu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym oświadczam o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:
__________________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:
• data odbioru Towaru _______________________________________________
• numer zamówienia ___________________________________________________
• adres konsumenta__________________________________________________
• nr konta rachunku, na który należy zwrócić wpłacone środki ___________________________________________________________________

Data                          Podpis konsumenta